1 Inhalt:
Haus Alle Jahreszeiten stelt zich geenszins garant voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gesteld informatie. Aansprakelijkheden tegen Haus Alle Jahreszeiten met betrekking tot (im-)materiële schaden welke zijn ontstaan door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie hetzij onvolledige hetzij foutieve informatie, zijn te allen tijde uitgesloten voor zover Haus Alle Jahreszeiten niet aanwijsbaar, opzettelijk, of grote nalatigheid kan worden verweten. Al hetgeen wordt aangeboden is vrijblijvend en niet bindend. Haus Alle Jahreszeiten behoud zich uitdrukkelijk het recht voor zonder voorinformatie delen van de site of het totale aanbod te wijzigen, te vernieuwen, te verwijderen of de uitgave tijdelijk of continu stop te zetten.
2 Links en doorverwijzingen:
Haus Alle Jahreszeiten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites tenzij Haus Alle Jahreszeiten op de hoogte was van de illegale inhoud van deze sites en tevens in staat was om het bezoeken van deze sites te voorkomen. Haus Alle Jahreszeiten verklaart hierbij nadrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links er op deze sites geen illegale inhoud te vinden was. Haus Alle Jahreszeiten is niet verantwoordelijk voor later aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen op de sites waarnaar wordt doorverwezen. Mocht er sprake zijn van schade welke is ontstaan door al dan niet gebruik van deze links, dan treft de maker van de site waarnaar wordt doorverwezen alle verantwoordelijkheid. Tevens is Haus Alle Jahreszeiten niet aansprakelijk voor alle berichten welke gebruikers van de site versturen.
3 Copyright:
Haus Alle Jahreszeiten heeft ernaar gestreefd geen materiaal te gebruiken waar enig copyright op van toepassing is of, indien noodzakelijk, het copyright aan te geven van het betreffende onderdeel. Het copyright is van toepassing op alle door Haus Alle Jahreszeiten vervaardigde publicaties. Alle vormen van dupliceren en/of gebruik van deze publicatie is niet toegestaan tenzij toestemming door Haus Alle Jahreszeiten is verleend.
4 Bescherming persoonsgegevens:
Wanneer de mogelijkheid voor het verstrekken van persoonlijke of zakelijke informatie (e-mail adressen, namen, adressen etc) wordt gegeven, dan wordt deze informatie vrijwillig afgestaan door de bezoeker. Het gebruik en/of betaling van alle aangeboden diensten is – voorzover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder opgave van persoonlijke gegevens of anoniem. Het gebruik van gepubliceerde namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mail adressen ten behoeve van marketing doeleinden is nadrukkelijk verboden. Het nemen van juridische stappen tegen aanbieders van spam berichten zijn nadrukkelijk voorbehouden.
5 Rechtsgeldigheid van deze Disclaimer:
Deze disclaimer is onderdeel van de internetsite waarvan u naar deze disclaimer werd verwezen. Wanneer delen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige delen van dit document ondanks dit hiervan gevrijwaard.